logo Brna

logo Brna

HISTORIE ZÁPASU

Výraz slova zápas vychází ze staročeského „chytivše se zápasy šli“ tedy uchopit soupeře v pase. Ve Velké Británii a USA používají výraz pro zápas wrestling, v Německu ringen, kampfen, ve Francii lutte, a v Rusku borba .

„Zápas je jedním z nejstarších tělesných cvičení; jest obrazem boje člověka, jenž užívá výhradně svých přirozených zbraní, aby přemohl svého soupeře. O zápasu mluví historie národů. V šerém dávnověku byl člověk, pán tvorstva, odkázán v boji o svoje bytí pouze na tělesné síly, udělené mu přírodou, a až sem sahají stopy dnes tak vyspělého zápasnického umění “.

Zápas patří do sportů upolových a úpoly provází lidstvo od nepaměti. Zde je stručná historie zápasu a tím pádem i některých úpolů, protože ne vždy v historii lze s určitostí říci, že zrovna z daného sportu se dnešní zápas vyvinul.

 

 

Nejstarší období

 

To co by se dnes dalo zváti zápasem je vyobrazováno již pravěkými lidmi na stěnách jeskyní. Však v této době mají tyto boje jiného významu než sportovního, souvisí s každodenními potřebami pravěkých lidí – boj o postavení v tlupě, či se zvířaty o přežití.

 

 

Starověk

 

Systematický rozvoj zápasu začíná až ve starověku, kdy je zápas součástí vojenské výchovy a zároveň se stává sportem. Dle archeologických nálezů se zápas rozvíjí v Číně, Indii,  Sumeru – Babylonii – Mezopotámii (dnešní Irák),  Egyptě,  Řecku a v říši Římské.

Mezi nejstarší dochované nálezy patří sumerský Epos o Gilgamešovi 2500 př. n. l. kde je popisován zápas (spíše druh úpolu). Dále malby zápasnických chvatů z hrobky prince Chetiho v údolí Beni Hasan ve středním Egyptě asi. 2050 př. n. l. a Sumerská soška zápasníků asi. 2 tis. př. n. l.

HROBKA V BENI HASAN CCA.2050 PŘ. N. L.     HROBKA V BENI HASAN CCA.2050 PŘ. N. L.

HROBKA V BENI HASAN CCA.2050 PŘ. N. L.

 

Největšího rozvoje však dosáhl zápas v pozdějším starověku a to především ve středomoří v antickém Řecku . První zmínky pochází z Homérova eposu Ilias, kde se píše o zápasu mezi Odysseem a Ajantem asi 8 stol.př.n.l.

V Řecku byl zápas vyučován v armádě, kterou zpočátku musel projít každý svobodný občan (muž), byl součástí sytému kalokagathie - rovnoměrný rozvoj schopností rozumových a fyzických („ve zdravém těle zdravý duch“)

V období kdy byly Řecké městské státy dostatečně rozvinuty vznikají v různých městech náboženské a později sportovní slavnosti, nejznámější jsou ty pořádané v Olympii – Olympíjské hry, první se konaly r. 776 př. n. l. a již tehdy se konaly ve čtyřletém cyklu. Zápas byl zařazen až na 18 OH (706 př. n. l.)a byl součástí Pentathlonu – pětiboje (běh, skok, hod diskem, hod oštěpem a zápas ) Zápas byl vrcholem pětiboje a nazýval se Palé. Zápasníci zápasili nazí na pískovém zápasišti a účelem zápasu bylo donutit soupeře dotknout se zápasiště jinou částí těla než chodidly, komu se to podařilo třikrát, byl vítězem. Mezi nejúspěšnější zápasníky starověkých OH patřil Milón, který vyhrál OH 6x jeho trenérem byl slavný Pythagoras . Z úpolů se dále v Řecku provozoval box – Pygmé a kombinace zápasu a boxu – Pankration (všeboj), tyto sporty byli též později zařazeny do programu OH.

 

AMFORA ŘECKO CCA 520 PŘ. N. L.      ŘECKO 600 PŘ. N. L.

AMFORA ŘECKO CCA 520 PŘ. N. L.                       ŘECKO 600 PŘ. N. L.

 

S rozmachem římského impéria se vytrácí původní myšlenky řecké filozofie,  zápas se mění v surový boj na život a na smrt. Je trénován v gladiátorských školách a předváděn v Cirku (Koloseum) jako krvavá show. Po dobytí Řecka Římany (asi 147 př. n. l.) se řecká myšlenka Kalkogathie dostává do úpadku. Když roku 393 n. l. jsou zakázány OH, znamená to úpadek nejen zápasu, ale celého sportu. Roku 476 zanikla říše Západořímská, nastala doba středověku, kde pod vlivem křesťanství bylo sportování chápáno jako něco špatného(askeze).

 

Středověk

 

Hlavně raný středověk( 5. – 11.stol.) znamená v Evropě úpadek společnosti, zápas nebo spíše různé úpoly jsou součástí vojenského výcviku a dále zápas provozují na venkově jako formu zábavy tehdejších lidí. Ve vrcholném středověku(11. - 15.stol ) se rozvíjí ideál Rytíře – rytířské ideály a dovednosti. Mezi tělesné 13 STOL.FRANCIE KANCIONÁLdovednosti rytíře kromě jízdy na koni, plavání, lukostřelby a šermu, patří i umění zápasnické. Zápas se stává součástí rytířských turnajů. Od 15.stol. pod vlivem Humanismu se začíná vracet důležitost tělesných cvičení dle vzoru antiky. O zápase se v této době zmiňuje Albrecht Durer, v knize o šermu kde část knihy je věnována zápasu - perokresby . Díky pozdějšího rozšíření střelného prachu,  postupně upadá význam rytířů a zápasu.

 

 

 

    13 STOL.FRANCIE KANCIONÁL

 

 

Novověk

 

Začátkem 16 stol. začíná novověk. Zpočátku je novověk pod vlivem humanismu, až později nastává úpadek sportu a kultury celé Evropy, může za to Třicetiletá válka ( 1618 – 1648 ), situace po této válce je nazývána též jako “doba temna“. Zápas je provozován hlavně na venkově v jižní Francii, kde má dlouhou tradici. V 18 stol. pod vlivem Osvícenství se začíná šířit po celé Francii do Anglie a Německa.

18 STOL. ZÁPASNÍCIV Německu se zápasem zabývá Friedrich Ludwig Jahn ( 1778 – 1852 ) tvůrce německé tělovýchovné soustavy – označovaný za otce gymnastiky. Od ½ 19 stol. se zápas šíří po celé Evropě díky profesionálním zápasníkům, kteří se svými vystoupeními baví celou Evropu. V tomto období se formují v Evropě tělovýchovné kluby a spolky, následkem toho jsou sepisována přesná pravidla sportů a též i zápasu. 1893 – Francouzi : Rigal, Dablier a Christol stanovily pravidla zápasu, která jsou mezinárodně uznána, vzniká milně označovaný zápas, Řecko – římský.

 

 

 

 

18 STOL. ZÁPASNÍCI

 

                     1853 – G.COURBET – ZÁPASNÍCI                                         

                       1853 – G.COURBET – ZÁPASNÍCI                                      1899 – FRANCIE ,CHVATY

 

 

Roku 1896 je díky snaze Pierre de Coubertin obnovena tradice Olympíjských her, zápas Řecko – římský je zařazen už na prvních OH - Atény. Pravidla postupem času doznávají ještě mnoha změn : váhové kategorie, věkové kategorie, časový limit aj. . .  Roku 1898 se pořádá v Paříži první mezinárodní soutěž profesionálů. Dále jsou formulována pravidla zápasu ve Volném stylu,¨roku 1904 je i Volný styl zařazen do programu OH.

 

    1907 – ZÁPASÍCÍ NÁMOŘNÍCI USA       1947 – PLAKÁT NA ME V PRAZE

    1907 – ZÁPASÍCÍ NÁMOŘNÍCI USA                                     1947 – PLAKÁT NA ME V PRAZE

 

S rostoucí popularitou zápasu se kluby sdružují na národní i mezinárodní úrovni, zpravidla pod svazy těžké atletiky. Roku 1921 vzniká mezinárodní amatérská zápasnická federace IAWF (International Amateur Wrestling Federation). Od roku 1929 jsou pořádány Mistrovství Evropy a od roku 1950 Mistrovství světa. Roku 1954 se IAWF přetváří na mezinárodní zápasnickou federaci - FILA se sídlem ve Švýcarsku. Díky emancipaci žen ve sportu se objevují i první zápasnice a od 80 let 20 stol. zažívá rozvoj i ženský zápas provozovaný jen ve Volném stylu. Od roku 1990 jsou pořádány M.S. a M.E. i pro ženské složky. Posledním velkým milníkem bylo zařazení ženského zápasu do programu OH a to v roce 2004 v Aténách.

                      1992 – PLAKÁT OH BARCELONA                      2004 – FRANCIE MS

                      1992 – PLAKÁT OH BARCELONA                                2004 – FRANCIE MS

 

Dnes je zápas celosvětovým sportem, provozován je v obou stylech jak v Řecko – římském tak Volném. Mimořádné popularity se těší především v USA, Turecku,  Rusku, na Kubě,  v Polsku, Egyptě, Iráku, Iránu, Francii,  Japonsku (ženský) a v Kavkazských republikách ( Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie ).

 

 

 

Použité zdroje :

 

DAVÍDEK, Jozef. Od Frištenského k Máchovi, Praha: Olympia, 1979

BÖHM,ZÁRYBNICKÝ.Sto zápasnických let. Praha : Svaz zápasu České Republiky 1995

STRAUS,Jiří. Malá škola zápasu.Plzeň: Institut tělovýchovného vzdělávání,1992

KRÁČMAR, Milan. Seminární práce- Historie zápasu.Brno.2006

THE WEB´S BEST OF AMATEUR WRESTLING.Obrazová příloha[online].2009-10-02 [cit.2009-10-02].http://www.wrestlingsbest.com

SVAZ ZÁPASU ČR.Dějiny zápasu řecko-římského. [online].2009-10-02

[cit.2009-10-02] http://www.czech-wrestling.cz/www1/Zapas/htm/zapas.htm


© Copyright 2010   TAK HELLAS BRNO       vytvořil: mikrech     grafický návrh: Ezop       .L.